جدول پخش فیلم های سینمایی که از ۲۸ اسفند سال۸۶تا ۱۴ فروردین ۸۷
28 اسفند (سه‌شنبه)
مار در هواپیما - شبکه 5 - 30/13
حیثیت - شبکه 1 - 00/16
44 دقیقه- شبکه 4 - 00/18
شعله 2 - شبکه 3 - 15/20
نقشه بازی - شبکه 2 - 15/23
مار در هواپیما - شبکه 5 - (تکرار ) 45/00
29اسفند (چهارشنبه)
حیثیت - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
شعله 2 - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
درست مثل بهشت - شبکه 5 - 00/13
نقشه بازی- شبکه 2 - (تکرار) 15/14
44 دقیقه - شبکه 4 - (تکرار) 00/15
آن سوی آسمان - شبکه 1 - 00/16
آرامش در میان مردگان - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
شاخه گلی برای عروس - شبکه 3 - 15/20
نشانی - شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
در دره خدایان- شبکه 2 - 15/23
درست مثل بهشت - شبکه 5 - (تکرار) 40/00
1فروردین ( پنجشنبه)
آن سوی آسمان- شبکه 1 - (تکرار) 10/8
شاخه گلی برای عروس - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
تکمچن - شبکه 5 - 30/13
در دره خدایان - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
پسران آفتاب - شبکه 1 - 00/16
جسی جیمز - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - 00/20
طعمه - شبکه 3 - 15/20
نشانی- شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
قلبم را در وطنم دفن کن - شبکه 2 - 15/23
تکمچن - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
2فروردین (جمعه)
پسران آفتاب - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
طعمه - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
جان سخت (4) - شبکه 5 - 30/13
قلبم را در وطنم دفن کن - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
فهرست آرزوها - شبکه 1 - 00/16
زندگی مخفی کلمات - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - 00/20
قلقلک - شبکه 3 - 15/20
نشانی - شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
هدف نامرئی - شبکه 2 - 15/23
جان سخت 4 - شبکه 5 - (تکرار) 40/00
3 فروردین (شنبه)
فهرست آرزوها - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
قلقلک - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
مظفرنامه - شبکه 5 - 30/13
هدف نهایی - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
روز سوم - شبکه 1 - 00/16
لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
جایی برای پیرمردها نیست- شبکه 3 - 15/20
نشانی - شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
شب بخیر فرمانده - شبکه 2 - 15/23
مظفرنامه - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
4فروردین (یکشنبه)
روز سوم - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
جایی برای پیرمردها نیست - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگا مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک از دیار باقی - شبکه 1 -‌ (تکرار) 30/12
جدال با اژدها - شبکه 5 - 30/13
شب بخیر فرمانده - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
سلطان رویاها - شبکه 1 - 00/16
سرزمین جدید - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - 00/20
تقاطع - شبکه 3 - 15/20
نشانی شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی- شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
کودک - شبکه 2 - 15/23
جدال با اژدها - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
5 فروردین (دوشنبه)
سلطان رویاها- شبکه 1 - (تکرار) 10/8
تقاطع - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
هوو - شبکه 5 - 30/13
کودک - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
چپ دست - شبکه 1 - 00/16
خون به پا می‌شود - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
جستجوگر - شبکه 3 - 15/20
نشانی - شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
سریع‌ترین سرخپوست - شبکه 2 - 15/23
هوو - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
6 فروردین (سه‌شنبه)
چپ دست - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
جستجوگر - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
مانات - شبکه 5 - 30/13
سریع‌ترین سرخپوست - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
طنز داستانی - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
تازه وارد - شبکه 1 - 00/16
حرفه ایتالیایی - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
چشمان سیاه - شبکه 3 - 15/20
نشانی- شبکه 3 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
معتاد اجباری- شبکه 2 - 15/23
مانات - شبکه 5 - 45/00
7 فروردین (چهارشنبه)
تازه‌وارد - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
چشمان سیاه - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
عشق فیلم - شبکه 5 - 30/13
معتاد اجباری - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
گردباد - شبکه 1 - 00/16
مایکل کلایتون - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
سیل - شبکه 3 - 15/20
نشانی - شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
راکت - شبکه 2 - 15/23
عشق فیلم - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
8 فروردین (پنجشنبه)
گردباد - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
سیل - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی- شبکه 1 - (تکرار) 30/12
افشاگر- شبکه 5 - 30/13
راکت - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی- شبکه 2 - (تکرار) 40/15
آندرسون جوان - شبکه 1 - 00/16
فراموشی - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
کریش - شبکه 3 - 15/20
نشانی - شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی- شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
گانگستر امریکایی - شبکه 2 - 15/23
افشاگر - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
9 فروردین (جمعه)
آندرسون جوان - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
کریش - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
گوشواره - شبکه 5 - 30/13
گانگستر امریکایی - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
اکباتان - شبکه 1 - 00/16
1408 - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
نبرد نهایی - شبکه 3 - 15/20
نشانی- شبکه 2 - 15/21
پیامک به دیار باقی شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز شبکه 3 - 45/22
فیلم سینمایی ایرانی شبکه 2 - 15/23
گوشواره شبکه 5 - (تکرار) 45/00
10 فروردین (شنبه)
اکباتان - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
نبرد نهایی - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
مسافر بین راه - شبکه 5 - 30/13
فیلم سینمایی ایرانی - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
همسرایان - شبکه 1 - 00/16
آلکاتراس - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
نوماد جنگجو - شبکه 3 - 15/20
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
پرنده اسکاتلندی - شبکه 2 - 15/23
مسافر بین راه - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
11 فروردین (یکشنبه)
همسرایان - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
نوماد جنگجو - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی- شبکه 1 - (تکرار) 30/12
اردوی روزانه بابا - شبکه 5 - 30/13
پرنده اسکاتلندی- شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی- شبکه 2 - (تکرار) 40/15
بر بوم زمان - شبکه 1 - 00/16
آزادی هم بد نیست- شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
علی و دنی - شبکه 3 - 15/20
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
دهخدا - شبکه 2 - 15/23
اردوی روزانه بابا - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
12 فروردین (دوشنبه)
بر بوم زمان - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
علی و دنی - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی- شبکه 1 - (تکرار) 30/12
پنجاهمین نفر- شبکه 5 - 30/13
دهخدا - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
تک تیرانداز - شبکه 1 - 00/16
اثیری- شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی- شبکه 5 - 00/20
بله برون- شبکه 3 - 15/20
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
فرزندان افتخار - شبکه 2 - 15/23
پنجاهمین نفر - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
13 فروردین (سه‌شنبه)
تک‌تیرانداز - شبکه 1 - (تکرار) 10/8
بله برون - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - (تکرار) 30/10
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - (تکرار) 30/12
مربای شیرین - شبکه 5 - 30/13
فرزندان افتخار- شبکه 2 - (تکرار) 15/14
داستانی طنز - شبکه 3 - (تکرار) 30/14
نشانی - شبکه 2 - (تکرار) 40/15
دوئل - شبکه 1 - 00/16
گادای قهرمان - شبکه 4 - 00/18
قرارگاه مسکونی - شبکه 5 - 00/20
گرو - شبکه 3 - 15/20
پیامک به دیار باقی - شبکه 1 - 00/22
داستانی طنز - شبکه 3 - 45/22
پینگ‌پنگ - شبکه 2 - 15/23
مربای شیرین - شبکه 5 - (تکرار) 45/00
14 فروردین (چهارشنبه)
دوئل - شبکه 1 - (تکرار) 15/8
گرو - شبکه 3 - (تکرار) 30/10
پینگ پنگ - شبکه 2 - (تکرار) 15/14
طوفان تگرگ - شبکه 1 - 00/16
قرص زمان - شبکه 4 - 00/18

منبع خبر : تابناک